Család- és Gyermekjóléti Központ


Körmend Városa, mint járásszékhely település Család- és Gyermekjóléti Központot működtet, amelynek ellátási területe a járás összes településére kiterjed.

A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak biztosításával célunk azonos színvonalú, egyenlő esélyű, szakmailag és gazdaságilag egyaránt hatékony közszolgáltatás biztosítása az ellátási területen élő, a szolgáltatást valamennyi igénybe vevő állampolgár számára.

Célunk, hogy a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, vagy mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek az intézményi szolgáltatások keretein belül történő ellátásban részesüljenek.

A munkánk során kulcsfontosságú a prevenció, a humánum, az empátia, az előítélet-mentesség, az önkéntes együttműködés, a komplex problémamegoldás, valamint a személyi-, emberi- és a gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.

Feladat:

• a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,

• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,

• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,

• a családjából kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezése,

• speciális szolgáltatások biztosítása.


Speciális szolgáltatások:

Az intézmény a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek kereteben biztosít.


Utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munka:

• a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek segítése,
• a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése,
• a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése.


Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás:

• bíróság által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása,
• gyámhatóság által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása,
• az érintettek kezdeményezésére közvetítői (mediációs) eljárás biztosítása a kapcsolattartás működése érdekében,
• konfliktuskezelés, tanácsadás.

A Központ semleges helyet biztosít a kapcsolattartásra, amely a különféle korosztályok igényeihez igazodik, megfelelő szakmai háttérrel, tapasztalatokkal rendelkező munkatársak jelenlétével, támogatásával. Cél a gyermeket nevelő szülőket és a kapcsolattartásra jogosult személyeket képessé tenni arra, hogy meglévő eszközeikkel, megfelelő módon tudjanak együttműködni a kapcsolattartás folyamatában - a gyermek egészséges személyiségfejlődése érdekében. A fokozatosság elvét betartva a feleket arra motiválni, hogy a kapcsolattartás folyamatában belső igényükké váljon, hogy az intézményi, mesterséges, ellenőrzött környezetet és körülményeket a természetes lakókörnyezet és közeg váltsa fel.

Kapcsolattartási ügyelet időpontja: minden hónap 3. szombatján, 9 órától 13 óráig.


Kórházi szociális munka – ha a helyi viszonyok azt indokolják


Jogi tájékoztatásnyújtás


Pszichológiai tanácsadás


Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat:

A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása. Igénybe vehető az intézmény nyitvatartási idején túl minden nap.

A telefonos ügyelet a Központ nyitvatartási idején túl, 15:30 órától reggel 7:30 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon, bármilyen időpontban segítséget nyújt.

06-30/245-46-74

Feladata:

• állandóan hívható, közismert mobiltelefonszám biztosítása,
• telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás,
• segítség mozgósítása,
• kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat), akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani,
• tájékoztatás a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről.


Óvodai és iskolai szociális munka

A köznevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítésére, a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. szeptember 1-jétől került sor az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésére, melyet a Család- és Gyermekjóléti Központ a speciális szolgáltatásai keretében biztosítja. Az ellátás együttműködési megállapodás alapján történik.

A szolgáltatás célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő szakembereknek. Olyan preventív jellegű segítő tevékenység, amely a gyermekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:

• a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
• a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
• a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a családot érintő nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
• prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
• a jelzőrendszer működését.

A szolgáltatást az óvodai és iskolai szociális segítő az adott köznevelési intézményekben megjelenő szükségletek alapján nyújtja, tehát a helyileg feltárt szükségletek alapján kerülnek kiválasztásra az adekvát tevékenységek.

A gyermek és a szülők bevonása közvetlen napi kapcsolat révén történik, fogadóórák biztosításával, szükség szerint családlátogatással.


Pályaválasztási és munkavállalási tanácsadás

Dinamikusan változó világunkban az életpálya alakításához szükséges feltételek is változnak. A társadalomba való beilleszkedéshez elengedhetetlen a változásokhoz való alkalmazkodás képessége.

A sikeres és egyénre szabott döntéshez ma már olyan sok információ szükséges, amit a fiatal és közvetlen környezete nem vagy csak részben ismerhet, ezért megjelenik annak szükségessége, hogy a pályaválasztást professzionálisan segítse valaki.

Segítő tevékenységünk abból indul ki, hogy a hozzánk fordulók pályaválasztással vagy munkavállalással kapcsolatos problémáira a tanácsadás keretein belül megvalósítható személyes segítséget nyújtsunk. A segítés történhet egyéni vagy csoportos formában, egyszeri vagy több alkalomból álló tanácsadás formájában.

Amit nyújtunk:

• megelőzés a család, a diák és az iskola támogatásával,
• informáló tanácsadás saját személyiségre, középiskolai vagy felsőoktatási beiskolázással kapcsolatban,
• orientáló tanácsadás pályára, munkahelyre vonatkozóan,
• döntéselőkészítő tanácsadás a továbbtanulni tervező fiatalok és a munkaerőpiacra belépni szándékozók számára,
• pályaválasztási tanácsadás a személyiség igényeinek megfelelő pálya vagy munka kiválasztására,
• pályakorrekciós tanácsadás iskolaváltáskor, újabb szakma választásakor, vagy a megváltozott munkaerőpiaci helyzet miatt,
• elhelyezkedést segítő tanácsadás a munkavállalási elképzelés támogatásával a célzott munka megtalálása érdekében,
• rehabilitációs tanácsadás az egészségkárosodottak számára megfelelő munka megtalálása érdekében.


A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

Szakmai támogatást nyújt az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

Központunk a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, az idősek, válsághelyzetben lévő várandósok, illetve szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetők és a bántalmazott felnőttek és gyermekek számára.

Feladatunk, hogy a tájékoztató, információs tevékenységünk által az igénybe vevők pontos információt kapjanak a lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, azok igénybevételének feltételeiről, módjáról, valamint segítséget nyújtunk azok intézésében.

A különböző pénzbeli ellátások és szociális szolgáltatások biztosításával enyhíthetőek a lakhatási problémákkal küzdők, a díjhátralékosok problémái és megelőzhető a hajléktalanná válásuk.

A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatni kívánjuk mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével. A tájékoztatást úgy szervezzük, hogy arról a gyermek – fejlettségétől függően – önállóan, törvényes képviselője nélkül is tudomást szerezhessen.

Feladatunk a Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének javítása és megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladatunk továbbá a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a családok életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés problémák megoldása, krízishelyzetbe került egyének és a családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése. Mindezek megvalósulása érdekében figyelemmel kísérjük a lakosság életvezetését, az egyén és család között felmerülő konfliktusokat, kutatjuk a konfliktusok megoldási módját.

A Család- és Gyermekjóléti Központ hatékony működéséhez – krízishelyzet és a veszélyeztetettség elhárítása okán – elengedhetetlen a jelzőrendszer kiépítése, működtetése. A munka eredményessége érdekében folyamatos, személyes kapcsolatra van szükség a jelzőrendszer tagjaival. Fontos, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony együttműködésének alapja az abban résztvevők együttműködése.

Intézményünk a jól működő jelzőrendszer kiépítésére folyamatosan törekszik. Célunk a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése következtében az, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ látókörébe kerüljön az illetékességi területen élő minden veszélyeztetett gyermek, krízishelyzetbe került család, egyén. Szolgáltatás közvetítésével, a szociális munka módszereinek alkalmazásával, a családgondozással a veszélyeztetés minimálisra, s ezáltal a szakosított ellátási formák és a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének esélye is csökkenjen.


Szociális diagnózis

2018. január 1- től az 1993. évi III. törvény 64 § (8) bekezdésében foglaltak szerint a Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. A felvételi szakértő feladata szociális diagnózis készítése a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján, a szükséges szolgáltatások megállapítása érdekében.